TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Gulzhanat Begimova

L.N.Gumilov Avrasya Milli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Fakültesi
Türkoloji Bölümü
Astana /Kazakistan

ORTAK TERİM BAĞLAMINDA KAZAK TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ DİPLOMATİK TERİMLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA

Ortak bir dil ve kültür birliğine sahip olduğumuz Türk Cumhuriyetleri ile her alanda ilişkilerimizi geliştirmek ve artırmak durumundayız. Bu ilişkileri geliştirmenin ilk şartı, Türk soydaşlarımızın kullandıkları Türkçeler arasında bilimsel değeri olan karşılaştırmalı çalışmalar yapılmasıdır. Özellikle ortak bir iletişim dili oluşturmak için terim sahasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak bu konudaki zorlukları veya kolaylıkları ortaya koyma açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla ilim ve medeniyetin hızla gelişmesi, birçok teknolojik yeniliklerin hayatımıza girmesiyle birlikte öne çıkan yeni terimleri düzenlemek, dilimizdeki dil birliklerinden yeni anlam kazanılan terim yapmak, yabancı kökenli terimleri çevirmek zorundayız.

Bu çalışmada, Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi diplomatik terimleri karşılaştırılarak terim ortaklığı sağlamaya yönelik soruların cevabı verilmeye çalışılacaktır. Buradaki amacımız, terim üretmek, terim teklifi yapmak, terimler ile ilgili doğru/ yanlış değerlendirmesi yapmak değildir. Diplomatik terimlerinde karşımıza çıkan adlandırma problemini bir durum çalışması ile ortaya koymaktır. Bu çalışmayla; yükseköğretimde karşımıza çıkan terim farklılıklarında birliktelik sağlama ve belli terimlerde birleşme çalışmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Çalışmamızın bir başka hedefi de ortak diplomatik terimleri incelerken, bu sahada araştırma yapmak isteyenlere kaynak malzeme sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler:

Terim, Terim Sorunu, Terim Ortaklığı, Kazak Türkçesi-Türkiye Türkçesi Diplomatik Terimleri.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 09.45-10.00