TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. Gülzura Cumakunova

Ankara Üniversitesi, Türkiye

Kaşgarlı Mahmut’un “Divanü Lugat-it Türk” Sözlüğünün Tipolojik Özellikleri

Günümüz dil biliminin talebi doğrultusunda ulusal dillerin yeni sözlüklerini hazırlamak kadar var olan tarihi ve normatif sözlükleri değerlendiren ve Türk sözlükbiliminin ileriye dönük perspektiflerini belirlemeye de ışık tutacak incelemelere gereksinim duyulmaktadır.

Bir dildeki sözlüklerin tipolojisi, onların birbiri ile bağlantılı, aynı zamanda birbiriyle karşı konulacak önemli karakteristikleri ekseninde oluşturulur. Sözlük tipleri, sözlüğün amacı, objesi, hangi aspektlerde ele alınacağı, dil birimlerini (dizinini, sözlük-maddesini ya da ek parçalarından birini) yerleştirmenin usulleri, semantiğini tam açmanın yolları, hacmi gibi parametreleri esasında belirlenir.

Kaşgarlı, ?I. yüzyıl Türk ve Arap dil biliminin bütün gelişmelerini kendi aklı, engin bilgisi, entelektüel kabiliyeti ve vatanseverlik hisleri ile yoğurarak gelecek Türk sözlükçülüğüne örnek teşkil edecek fenomen bir sözlük yaratmıştır. Bildiride, Türk sözlükçülüğünün başlangıcı sayılan ve bundan 1000 yıl önce yazılan Kaşgarlı Mahmut’un “Divanu Lugat-it Türk” sözlüğü sözlükbiliminin bugünki durumundan değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Kaşgarlı Mahmut, “Divanu Lugat-it Türk”, sözlükbilimi, sözlük tipleri, Arap dil bilimi, Türk dilleri.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 11.15-11.30