TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Ahmet KARAMAN

Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

UYGUR EĞİTİM TARİHİ ÜZERİNE

Uygur eğitim tarihi, Uygurların müslüman oldukları dönemden başlayıp eski dinleri olan Maniheizm ve Budizm devirlerine hatta Göktanrı inancına sahip oldukları döneme kadar uzanır. Ancak bu çalışmamızda Uygur eğitim tarihinin Seidiye Hanlığı’nın hüküm sürdüğü (1514-1678) dönemden başlayarak yirminci yüzyılın ilk yarısına kadar olan dönemini değerlendireceğiz. Sediye Hanlığı’nın ilk dönemlerinde her yönden gelişen Uygur eğitimi, daha sonra gerici ve dış güçlerle işbirliği yapan Hidayetulla Xoca döneminde oldukça gerilemiştir. On dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın başlarında Doğu Türkistan dışında eğitim gören aydınlar eğitimi çağdaşlaştırmak için çok çaba harcamışlardır.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 15.00-15.15