TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Ahmet Zeki GÜVEN, Emrullah BANAZ, Uğur ÖZBİLEN

1. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, ahmetzekiguven@hotmail.com
2. Akdeniz Üniversitesi, Türkçe Eğitimi ABD Doktora Öğrencisi, emrullahbanaz@hotmail.com
3. Akdeniz Üniversitesi, Türkçe Eğitimi ABD Yüksek lisans Öğrencisi, ugurozbilen91@hotmail.com

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN E-OKUMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (B1 Seviyesi Örneği)

Son yıllarda teknolojik alandaki hızlı gelişmeler, insan hayatına türlü kolaylıklar getirmiştir. Özellikle bilgisayar ve internet kullanımının pek çok alanda yaygınlaşması bunlardan eğitim alanında da yararlanmanın önünü açmıştır. Dil öğretiminde önemli becerilerden olan okuma becerisi de teknolojik alandaki bu gelişmelerden etkilenmiş, basılı kitapların okunmasının yanı sıra elektronik/dijital cihazlar üzerinden okumalar da hızla artmaya başlamıştır.

Bu amaçla bu araştırmada, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin e-okumaya karşı görüşlerini tespit ederek incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Akdeniz Üniversitesi TÖMER’de öğrenim görmekte olan B1 seviyesindeki 10 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan her öğrenciyle bire bir görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler hem ses kayıt cihazıyla kaydedilmiş, hem de not etmek suretiyle yazılmıştır. Ardından ses kayıt cihazıyla kaydedilen görüşmeler yazıya geçirilmiş, bunlar tutulan görüşme tutanaklarıyla karşılaştırılarak eşleştirilmiştir. Oluşturulan bu notlar görüşme yapılan kişilere gösterilerek onların onayları alınmış, sonrasında da her görüşme sorusuna verilen cevaplar soru başlıkları altında iki araştırmacı tarafından her soru teker teker olmak üzere kodlanmıştır. Ayrıca kod listesine son hali verilirken bu kodlamaları destekleyici alıntılar da belirlenmiştir. Ortaya çıkan bu kodlar son aşamada temalar altında gruplandırılmış, kodlar ve görüşmelerden elde edilen alıntılar bu temalar altında verilerek yorumlanmıştır.

Araştırmanın özellikle yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve e-okuma alanlarıyla ilgili yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

İkinci dil öğrenimi, E-okuma

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 15.00-15.15