TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Mağfiret Kemal Yunusoğlu

Türk Dünyası ve Türkiye Türkçesi

Tarihten bakıldığında Karadeniz kıyılarından, Hazar denizi kıyılarına kadar, Çin Seddi'nden Moğol tepelerine, Merkezi Asya’dan Kafkasya ve küçük Asya olarak bilinen Anadolu topraklarını kadar olan muazzam büyüklükteki bu geniş coğrafyada Türk ulusunun ve Türk dilinin hakim olduğunu görüyoruz. Pek çok toplumun tarihini, coğrafyasını etkileyen bu kadim ulus bazen bir birinden ayrı düşmüş, değişik merkezlerde değişik yazı dilleri meydana getirerek yaşamını ve gelişimini sürdürmüştür. Yüzlerce yıllık bu süre içinde dilin doğal değişimi devam ederken, Türk topraklarının diğer ulusların eline geçmesiyle Türk halkının konuştuğu dilde farklılıkların ve değişmelerin gerçekleşmesi hızlanmış, hatta Rusça, Çince, Farsça ve Arapça kullanan boylar da ortaya çıkmıştır. Günümüzde bazı Türk boyları kendi dillerini konuşamaz hale gelmişlerdir.

1990’lardaki Sovyetlerin çözülmesi ve burada beş bağımsız Türk Cumhuriyetinin ortaya çıkması başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bütün dünyayı önce şaşkınlığa çevirmiş, kısa süre sonra değişik amaçlarda buraya akın etmesini gündeme getirmiştir. Amerika, Batılı ülkeler, Çin, hatta Japonya buraya peş peşe araştırmacılar, ekonomistler, dilci ve tarihçileri gönderme yarışına girmişlerdir. Türkiye de bağımsızlığına kavuşan Türk cumhuriyetleriyle zamanla hem kültürel hem ekonomik pek çok ilişki sağlamış, Türk cumhuriyetlerinin gelişmesinde katkı sağlamıştır. Bu “yeniden kavuşma” durumu internetin yaygınlaşmasıyla hızlanmış, Türk dünyasını hayal edemediğimiz kadar bir biriyle yakınlaştırmış ve bütünleştirmiştir.

Eldeki bildiride dünyamızın karşı karşıya kaldığı küresel problemlerin odağında yer alan ve bu sorunların etkilerine maruz kalmakta olan Türk Dünyasının bu olumsuz olaylardan en az hasarla çıkabilmesi, güçlü bir kuvvet olarak gelecek dünyada söz sahibi olabilmesi için hala yol gösterici etkisinin olduğunu düşündüğümüz “dilde, fikirde, işte birlik” ülküsünün gerçekleştirilmesi yolunda çaba gösterilmesinde Türkiye Türkçesinin rolü ve onun Türk dünyasına etkileri ele alınmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Türk Dünyası, Türk Dili, Türkiye Türkçesi, Ortak Dil

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 16.15-16.30