TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. A. Mevhibe COŞAR

Prof. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü- Trabzon

Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı Alan Eğitimi Konusunda Bazı Tespit ve Öneriler

Toplum yaşamı ve insan davranışları; kültürel, siyasal ve ekonomik yapılar, değerler, normlar, sanat ve fikir dünyası ile ilgili çalışmalar, sosyal bilimler alanını oluşturur.

Kavram olarak "Sosyal bilimler", teorik temellerinin nispeten öznel olmasına bağlı olarak tartışmalıdır. Bir bilim alanı olup olmadığı meselesi, doğa bilimlerinin teorik temellerinden hareket edildiğinde farklı anlama ve algılamalara uğrar. Neyin sosyal, neyin bilim olduğuna karar vermek ve "sosyal bilimler" kavramını bilimsellik kaygısıyla açıklamak problemi söz konusudur. Buradan başlayarak genel anlamda sosyal bilimler alanının ülkemizde “bilim alanı” olarak konumunun tartışıldığından söz edilebilir. Bu tartışma içinde “Türk dili ve edebiyatı” alanı da süreçten olumsuz etkilenmektedir. Bu, başa çıkılması gereken ve sosyal bilimler alanının önünü kesen bir tartışma konusudur ve altı çizilmelidir.

Bugün gelişen iletişim teknolojisiyle “küresel köy” olarak tanımlanan dünyamızda uluslararası iletişim ve etkileşimin geldiği boyut, "sosyal bilimler"in önemini farkına varmadığımız kadar artırmaktadır. Sahip olduğumuz değerler, inançlar, sosyal ve kültürel dinamikler, kendi medeniyet dairemizden hareketle küresel düzende nasıl var olacağımızı belirlemek açısından bir laboratuvar ve ana yol göstericimiz olacaktır. Buradan hareketle sosyal bilimlerin rolünü yeniden idrak etmek, çalışmalarımıza yeni bir biçim kazandırmak ve yeni misyonlar belirlemek zorundayız.

Burada sosyal bilimler alanının eğitim-öğretim faaliyetlerinin her aşamada planlanması ile ilgili yeni bir adım atmak zorundayız. Bu plan içinde amaç ve hedeflerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Maalesef üniversitelerimizin işleyişi içinde bilimsel çalışma yapmak ile meslek sahibi olmak arasındaki ilişki de çelişkilidir. Bugün üniversite eğitimi almanın temel amacı, meslek sahibi olmaya yönelik bir çizgidedir. Meslek de maişet temini için bir araç olduğunda özellikle edebiyat bilimleri alanlarından beklentilerle asıl var oluş amaçları çatışmaktadır.

Teori ile pratik arasındaki uyumsuzluk bizleri yeni çözümler aramak zorunda bırakmaktadır.

Bu bildiride Türk dili ve edebiyatı alan eğitiminin sorunları ile ilgili hatırlatmalarda bulunularak çözüm önerileri üzerinde durulacaktır. Eğitimin çağın getirisi ve ülkemizin yetişmiş insan gücünün istihdamı dolayımında yeniden yapılandırılabilirliği tartışılacaktır.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 10.30-10.45