TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Dr. Mukadder GÜNERİ

KÜRESELLEŞME TÜRK DÜNYASI VE TÜRKÇE

İnsanlık tarihine baktığımızda, insanlığın bugüne kadar yaşamamış olduğu bir değişim sürecini yaşadığı görülür. Bu süreç, küreselleşme diye adlandırılmaktadır. Küreselleşmeye ilişkin, insanlığın mutluluğu ve mutsuzluğuyla ilgili pek çok görüş ileri sürülmektedir. Ancak, küreselleşmenin kaçınılmaz ve geri dönüşü olmayan bir süreç olduğu yolundaki görüşlerde, gün geçtikçe artış görülmektedir. Bu süreçte hızına erişilemeyecek boyutta hızla devam eden teknolojik gelişmeler, insanoğlunun en etkin iletişim aracı olan dil aracılığı ile ifade edilmeye çalışılmaktadır. Dil bireylerin ve toplumların yaşam sürecinde, geçmişten bugüne gelen ana iletişim aracıdır. Küreselleşmenin en belirgin etkilerinden biri ise, küresel yaygınlığı olan dillerin(İngilizce gibi) alanını genişletmesidir. Bu konuda Türk dilinin geçmişine ve bugününe baktığımızda, kendi içinde gelişmesini sürdürürken, konuşulduğu coğrafyanın sınırlarını dünya genelinde genişletmesi, onun ötesinde Türk Dünyası gibi geniş bir coğrafyada da konuşulur olması, onu dünya dili konumuna taşımıştır. Kabaca 2000 yılından daha fazla bir dil ve edebiyat birikimine sahip Türk dili ve edebiyatı, anlatım ve yazım farklılıklarının yanı sıra konu, kapsam, içerik, tür, süreklilik ve diğer pek çok alanda zenginlikleri içinde barındır. Türk dili ve kültürünün ilk sözlüğü Divanü Lügat'it-Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmut, Türk yazı dillerinin, lehçelerinin dil özelliklerini belirlemiş(1072-1074) ve dokuz bine yakın söz varlığını, söz konusu eseriyle bugüne taşımıştır. 2011. Baskı Türkçe Sözlüğünde 92.292 söz bulunmaktadır. Türk edebiyatından seçilmiş cümle sayısı 34,664, sözcüklerin tanıtlandığı sözlük metni ise, 1.454,903 tür. Dijital ortamın kullanımına sunulmuş olan Türk dilinin zengin söz varlığı(sözlük), aynı zamanda kültürel zenginliğinde göstergesi olmasının yanı sıra, bugününe ve geleceğine ışık tuttuğu açıktır. Öte yandan kültürel bağlar açısından baktığımızda ülke olarak Türkiye, Azerbaycan, Başkurt, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Çin Uygur Bölgesi, Türk dilinin sürekliliği açısından, devlet adamı olarak Karamanoğlu Mehmet Bey, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve eserleriyle Ali Şir Neva’i Gazi Zahiruddin Muhammed Babur, Yunus Emre ilk akla gelenlerdir. Yakın geçmişte ise pek çok kişiden söz edilebilir. "Türk Dünyasının birliği, dil birliğinden geçer." görüşünü, yaşamı boyunca savunan ve bu yolda pek çok çalışma yapan Prof. Dr. Tofiq Hacıyev gibi.

Bu bildiride, zengin söz varlığından oluşan Türk dilinin sözlü ve yazılı edebiyatının ana yapıtlarının yanı sıra, günümüz dünyasında özellikle dil ve kültürel bağlamda katkısı olacak çalışmalara ağırlık verilmesi, gerek dış dünya ile ve gerekse Türk Dünyası ile var olan bağların kuvvetlenmesine ve Türkçenin yaygınlaşmasının sürdürebilir olmasına zemin hazırlayacağı vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler:

İletişim, Küreselleşme, Türk dili, Türk Dünyası, Tofiq Hacıyev.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 16.45-17.00