TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Murat Koçak

Arş. Gör. Murat Koçak, Gazi Üniversitesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları.

Kırşehir ve Yöresi Ağızlarında Yaşayan Eski Türkçe Kelimeler

Orta Anadolu’nun merkezinde bulunan Kırşehir, 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Selçuklu topraklarına dâhil olmuş, kimi zaman Danişment kimi zaman da Selçuklu himayesine geçmiştir. 1243 Kösedağ savaşıyla başlayan Moğol istilası ile değişen hâkim güç sonucunda Moğollar, darphanelerini Kırşehir’de kurmuşlardır. 1340’da başlayan Türk egemenliği, 1406 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile kesinleşmiştir. Osmanlı dönemine kadar farklı unsurların egemen olduğu Kırşehir; Kıpçak, Karluk, Çiğil, Tatar ve Oğuz boylarını barındıran önemli bir merkez olmuştur.

Bu çalışmada; günümüzde Türkiye Türkçesi yazı dilinde kullanılmayan ama Kırşehir ve yöresi ağızlarında yaşayan Eski Türkçe kelimeler tespit edilmiştir. Eski Türkçe; baya, bıldur, sın, yıdı-, ting, agu, küni gibi kelimeler çok küçük ses değişikliği ile; +g fiilden isim yapma eki de boyag örneğiyle Kırşehir ağzında hâlâ yaşamaktadır. DLT’de hediye anlamında geçen “beleg” kelimesi Kırşehir yöresinde “düğün evine verilen hediye” anlamıyla yaşarken, KB’de koşmak anlamındaki “yel-” fiili aynı anlamıyla kullanılmaktadır.

Çalışmanın amacını, bu ve buna benzer örnekler ile Eski Türkçe kelimelerin Kırşehir ve yöresi ağızlarındaki durumu oluşturmaktadır.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (BİLGE KAĞAN SALONU) . 09.45-10.00