TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Ahmet Şefik Şenlik

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

20. YÜZYIL DÖNEMECİNDE BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇEYE DAİR BAZI NOTLAR

18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa’da sanayii devrimleri vuku bulurken, aynı zamanda ilmî, iktisadî, siyasî, hukukî, felsefî ve sairi sahalarda da değişmeler, gelişmeler yaşanmaktaydı. Avrupa toplumları söz konusu sahalarda dilin terminolojik ihtiyacını fikir, icat ve üretime paralel olarak tabii yollardan karşıladılar; kendi dillerinde gündelik hayata ait kelimeleri ıstılahî olarak kullanmanın yanı sıra kültürel temelleri üzerinde yaşadıkları tarihî toplumların dillerinden, Yunanca ve Latinceden yararlanmaktan imtina etmediler. Bilim dillerini bu surette geliştirdiler.

Türkiye bu gelişmeleri sonradan takip ve taklit etme yoluna gittiğinden Türkçe de hazırlıksızdı. Fakat Avrupa’nın son yüzyıllarda gerçekleştirdiği ilmî hamlelere bigane de kalınmadı. Bu bildiride 20. yüzyıla girerken Türk münevverinin ilmî terminolojinin geliştirilmesi hususunda sahip olduğu görüşler ve takip ettiği yollar, günümüzde Türkçenin bilim dili olarak durumu da gözetilerek ele alınacaktır.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 11.45-12.00