TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Mitat DURMUŞ[1]

Kafkas Üniversitesi FEF TDE Bölümü

Kimlik-Dil İlişkisine Ontolojik Bir Yaklaşım Denemesi ve Türkçe

Sosyal bilimlerin hemen tamamının yöneldiği ilgi alanlarından birisi, kimliğin ne olduğu, nasıl tanımlanacağı ve kimliksel bağlanmanın hangi bağlam içinde değerlendirilmesi gerektiği üzerinedir. Özellikle psikoloji, sosyoloji ve antropoloji bilim dallarının ilgi yoğunlaşması yaptığı kimlik, diğer sosyal bilimlerin de ilgi alanının dışına düşmeden varlığını korur. Buna bağlı olarak disiplinler arası çalışmaları da zorunlu hale getiren kimlik, yalnızca kendisini tanımlatmakla kalmaz, başkası ya da ötekinin de tanımlanmasını zorunlu kılar. Buna koşut olarak varlıklar dünyasını adlandırma yaptığımız ve kültürel normları onun aracılığı ile sağladığımız dilin, kimliği belirleyen temel unsur olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. Bu gerçekliğin ontolojik dayanakları ve Türkçe’nin ontik varlık bağlamındaki serüveni, edebi metinlerdeki kopuş ve eklemlenmelerinin nasıl ve niçin yaşandığını tartışmaya açmayı amaçlayan bildirimizde önerilere de yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Kimlik, Dil, Ontoloji, Kimliksel Yanılsama ve Kopuntu, Türkçe

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 14.15-14.30