TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Alp POLAT, Doç Dr. Namık Kemal ŞAHBAZ

1. Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı YL Öğrencisi
2. Mersin Üniversitesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN DİNLEMEYE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Modern dünyada bilgi çağının bir sonucu olarak iletişim son derece gelişmiştir. İletişimin bu hızla gelişmiş olması ulusları kültürel olarak birbirine yaklaştırmış ve fiziki olarak olmasa da manevi olarak sınırlar ortadan kalkarak farklı kültürler, yaşayışlar ve diller daha fazla merak konusu, inceleme alanı olarak belirmeye başlamıştır. İletişimin bu denli uluslararası bir boyut kazandığı düşünüldüğünde gerek ana dilde gerek de yabancı bir dilde öğretim, iletişimsel açıdan son derece önemli bir boyut kazanmıştır. Yabancı bir dilde daha etkili ve yeterli bir seviyeye ulaşabilmek için öğretim aşamasında temel dil becerilerine daha fazla önem verilmeye başlanmış ve bu becerilerin yetkin bir şekilde kullanılması gerekli bir hal almıştır. Bu doğrultuda temel dil becerilerinden biri olan ve ilk olarak kazanılan beceri olması bakımından dinleme eğitimi, gerek günlük iletişimsel amaçlar gerek de akademik başarı için son derece hayati bir konumda yer almaktadır. Dil öğretiminde, diğer temel becerilerde olduğu gibi dinleme becerisinin kazandırılması ve geliştirilmesinde ise tutumların önemli etkisi bulunmaktadır.

Tutum kavramı bir davranış hakkında ve onun öncesinde bilgi sahibi olmamızı sağlayan ön belirleyicilerdir. Tutumlar; doğuştan getirilmedik, sonradan öğrenilmiş, yaşantı yoluyla geliştirilen ve davranışların oluşmasında etkili bir rol üstlenen faktörlerin en önemlilerindendir. Bu bilgi ışığında, dinlemeye ve dinleme eğitimine yönelik tutumlar eğitim boyutu ele alındığında ne kadar istekli olunduğunun belirlenmesi ve eğitim-öğretim amaçlarının buna göre şekillendirilmesinde ön plandadır.

Bu araştırmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen ana dilleri farklı yetişkin bireylerin dinlemeye yönelik tutumlarını bazı değişkenlere göre incelemek amaçlanmıştır. Araştırma bu bakımdan Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen C1 düzeyindeki öğrencilerin dinlemeye yöneliktutumlarını tespit etmeye dönük betimsel bir alan araştırmasıdır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 09.30-09.45