TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

NAİLE HACIZADE

A.N. Samoyloviç’in Bakış Açısından Ortak Türkçenin Tarihi Gelişimi

20. yy Rus Türkoloji’sinin en önemli temsilcilerinden biri de Aleksandr Nikolayeviç Samoyloviç’tir. Samoyloviç, çok yönlü araştırmalarıyla Türkoloji’ye büyük katkıda bulunmuş, bazı konularda ise çalışmalara yön vermiştir. Kendisini “Türkistan Mecnun’u” olarak adlandıran bu bilim adamı Türk boylarının yaşadığı bölgeleri adım adım dolaşmış, canlı Türk lehçelerini yerinde araştırmıştır. Orhun yazıtlarıyla ilgili araştırmaları bulunan Samoyloviç, Türk yazma eserlerinin de oldukça titiz bir uzmanı olmuştur.

Bütün hayatını Türkoloji’ye adamış, hayatına da “Pantürkist” damgasıyla son verilmiş olan araştırmacının bazı çalışmaları, o sıradan Türk yazı dilinin tarihi gelişimiyle ilgili düşüncelerini yansıtan yazıları son dönemlerde yayınlanmıştır. Ortak Türkçenin geçmişini, gelişim yolunu inceleyen bu yazılar günümüzde de bu yönde yapılan araştırmalara ışık tutabilecek niteliktedir. Araştırmacı, çeşitli Türk boylarının ortak bir yazı diline yönelişini zaman ve mekan bağlamından ayırmamış, politik yaklaşımları bir tarafa bırakarak bunu doğal bir süreç olarak nitelendirmiştir. Oğuz boylarının yazılı edebiyatını da bu bağlamda inceleyen Samoyloviç’in konuya ilişkin ilgi çekici düşünceleri vardır. Genel olarak, Türk dünyasını geçmişiyle ve bugünüyle çok iyi bilen araştırmacının vardığı sonuçlar bilimsel gerçeklik açısından objektifliği ile seçilir. A. N. Samoyloviç’in yaklaşımları, günümüzde de Ortak Türkçe oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda ipuçları sayılabilir.

Biz bu bildiride Samyloviç’in Ortak Türkçe konusundaki düşüncelerini içeren yazılarını irdeleyeceğiz. Aynı zamanda, bu düşünceler doğrultusunda bazı yazma eserleri genel hatlarıyla karşılaştırılacaktır.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 16.00-16.15