TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. Ramiz Asker

Bakü Devlet Üniversitesi
Türkoloji Anabilim Dalı Başkanı

AZERBAYCAN’DA TÜRKOLOJİNİN KISA TARİHİ

Makale Azerbaycan’da Türkolojinin teşekkül ve oluşum tarihinden bahseder. Burada XVII yy’dan başlayarak ülkede yazılan ilk lugat ve gramer kitapları, Rusya’da şarkiyat ilminin kurucusu Mirza Kazım Bey’in faaliyeti, 1926’da Bakü’de düzenlenen I. Türkoloji Kurultay, bazı bilimsel kurum ve kuruluşlar, o sıradan Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan’ı Tetkik ve Tetebbu Cemiyeti, Azerbaycan Bilimler Akademisine bağlı Dilcilik Enstitüsü, ekol kurmuş ünlü Türkologlar, eski Türk yazıtlarının tetkiki konuları araştırlmıştır.

Paper Title:

THE SHORT STORE OF TURKOLOGY IN AZERBAIJAN

This article is about the history of the formation and development of the field of Turkology in Azerbaijan. It has studied the first dictionaries and grammar books written in the country since the 17th century, the activities of Mirza Kazembek, the founder of the Middle Eastern studies in Russia, the First Turkological Congress that took place in 1926 in Baku, and the academic institutions, including the Baku State University, The Society of the Azerbaijani Studies, the Institute of Linguistics of the Azerbaijan Academy of Sciences, the scientific schools of renowned Turkologists, and the study of ancient Turkic monuments.

Anahtar Kelimeler:

Azerbaycan, Türkoloji, Türkolog, bilimsel ekol, yazıtlar. Azerbaijan, Turkology, Turkologist, scientific school, monuments.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 09.15-09.30