TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Selma Elyıldırım

Türkçe Ediniminde Sözcüklerin Çıkardığı Güçlükler

Yeni bir dili edinirken öğrenilmesi gereken sınırlı sayıdaki dilbilgisi kuralına karşın öğrenilmesi gereken binlerce sözcük bulunduğu göz önünde tutulursa öğrencilerin karşılaştığı zorlukların derecesi anlaşılacaktır. Yüz binin üzerinde sözcük, bunların türevlerini oluşturan mecazi ve deyimsel anlamlarla engin bir sözcük dağarcığına sahip Türkçeyi yabancı veya ikinci, üçüncü dil olarak öğrenen bireylerin ne kadar zorlanacağı aşikardır. Ancak, daha önce pek çok araştırmacının da belirttiği gibi dilbilgisi kuralları doğru kullanılmadan da iletişim mümkünken sözcük bilgisi olmadan kişilerin iletişim kurması imkansızdır. Bu yüzden, sözcük bilgisi ve Türkçe sözcük dağarcığının yabancı öğrencilerce ediniminde ne tür güçlüklerle karşılaştığını belirlemek önemlidir. Böylece, öğretimde izlenecek etkin teknikler bulmakta kolaylaşacaktır.

Bu noktadan hareketle, bu çalışmada ülkemize tıp eğitimi almak üzere Tanzanya ve Kenya’dan gelen 45 Swahili konuşucusunun Türkçe sözcüklerin edinimine dair karşılaştıkları zorluklar araştırılmıştır. Bir üniversiteye bağlı dil merkezine devam eden katılımcılara biri serbest bir konuda diğeri seyrettikleri bir filmden bir bölümü anlattıkları iki kompozisyon yazdırılmış ve bu kompozisyonlardan bir derlem oluşturulmuştur. Ayrıca, öğrencilerin Türkçe yeterliliklerini ölçmek için iki tane paragraf içinde geçen cümlelerde boşluk doldurma testi verilmiştir.

Çalışmada kullanılacak veriler toplandıktan sonra kompozisyon derleminde öğrencilerin yaptığı sözcük yanlışları incelenmiştir. Sonuçlar öğrencilerin dil yeterlilik düzeyleri göz önünde tutularak değerlendirildiğinde öğrencilerin birçok sözcük seçimi yanlışı yaptığı, ana dilleri ve bildikleri başka dillerin etkisinde kalarak yanlış tamlamalar, eşdizimlilikler oluşturdukları, çok anlamlı sözcüklerin mecazi veya deyimsel anlamına ilişkin kullanımları kestiremedikleri anlaşılmıştır.

Bu bildiride derlem çözümlemelerinden elde edilen sonuçlar derinlemesine açıklanacak ve konuyla ilgili örneklerle sunulacaktır. Ayrıca, sonuçların pedagojik açıdan değerlendirilmesi yapılacaktır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 14.45-15.00