TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Ali Esgin

İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Türkçe ile İmtihanı: Tahakküm Stratejileri ve Sosyolojik Açmazlar

Bu çalışmanın amacı yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının Türkçe dil yetersizlikleri ile Türk kültürünü özümseme konusunda karşı karşıya oldukları sorunların sosyolojik nedenlerini ve bunların ortaya çıkardığı sorunları analiz etmektir. Yurt dışında yaşayan Türk çocukları kendi kültürel coğrafyalarından uzakta ve yaşadıkları ülkelerin inşa ettiği tahakküm stratejileri karşısında, asimilasyon, dışlanma ve aidiyetlik sorunu başta olmak üzere kültürel yozlaşma, özgüven kaybı ve fırsat eşitsizliği gibi pek çok sorun yaşamaktadır. Anadiline ve kendi kültürüne, dolayısıyla öz kimliğine yabancılaşan Türk çocukları kendisine her daim “yabancı” olan bir kültür içinde savrulmakta, ne içinde yaşadığı ne de içinden geldiği topluma beklenilen ölçülerde uyum sağlama becerisi gösterememektedirler. Özellikle dil becerileri açısından yetkin olmayan ve farklı değer sistemleri arasında sıkışarak güçlü öz-kimlikler ve millî bir bilinç geliştirememiş çocukların içinde yaşadıkları ülkenin tahakküm stratejileri karşısında edilginlikten kurtulma ve güçlü bir “ben” oluşturma şansı kalmamaktadır.

Çalışma, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının yaşadıkları sorunların temel nedeninin bedenselleşmiş kültürel sermaye ve aynı zamanda kültürün taşıyıcısı olan ana dili becerisinin geliştirilememesi olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu anlamda çalışmada yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının içinde bulundukları koşullar; başta dil öğrenimini engelleyen unsurlar olmak üzere, onları kendi kültürüne yabancılaştıran ya da konu hakkında aileleri duyarsızlaştıran ve dolayısıyla baskın kültürün stratejilerini geçerli kılan sosyo-kültürel etkenlerin ifşa edilmesine odaklanılmıştır.

Çalışmamıza konu olan analizlere ilişkin veriler, Mayıs-Haziran 2017 tarihlerinde İsviçre, Fransa ve Almanya’da gerçekleştirilen nitel bir araştırmaya dayanmaktadır. Araştırma sürecinde nitel çalışma grubunda yer alan ailelerle ve Milli Eğitim Bakanlığının Türkçe ve Türk Kültürü dersi için görevlendirdiği öğretmenlerle ayrı ayrı olmak üzere odak grup mülakatları gerçekleştirilmiş, daha sonra ise öğrencilerle bireysel mülakatlar yapılmıştır. Nitel araştırmada açık uçlu sorularla katılımcıların kendi görüşlerini açığa çıkarmaları amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler:

Türkçe, Türk Kültürü, Öz kimlik, Tahakküm Stratejileri.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 14.45-15.00