TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof Dr Ali Osman GÜNDOĞAN

TÜRK DÜŞÜNCESİNDE BİRLİK FİKRİ: DİL BİRLİĞİ

Bütün var olanlar karşısında hem rasyonel hem de duygusal bir biçimde alınan tavrın ortaya koyduğu bireysel bir zihnin ve duygusal hallerin üstüne yükselmek ve onları bir mana birliği etrafında toplamak Türk Düşüncesine giden yolda en önemli hareket noktasıdır. Düşünceyi adım adım ilerleten, düşüncenin sistematik ve tutarlı bir mahiyet kazanmasına neden olan, bu mana birliğidir. Bundan dolayı birlik fikri sadece aynı dili konuşmak, ekonomik-ahlak-hukuk-sanat bakımlarından aynı kurallar dâhilinde hareket ederek bir dayanışma içerisine girmek değil, bütün bunların da ötesinde bir anlamaya da fırsat vermektedir. Bu anlama, Türk Dünyası ve Türk Düşüncesi idealini Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen olmanın ötesinde Türk olmak olarak yorumlamak demektir. Birlik, Türklerin yaşadığı farklı coğrafyalar arasında ortaya çıkmış olan farklılık ve çeşitliliğin kaynaklandığı ortak mahiyete işaret eder ve bu ortak mahiyet, Türk Dünyasının Birlik idealinin gerçekleşmesinin zemininde bulunur.

Her kültür ve medeniyet bazı kavramlar üzerinde yükselir. Düşünme, kavramlar arasında bağ kurma işidir. Kavramlar sayesinde var olanları sınıflandırır, onları düzenler, var olanlar arasındaki ilişkileri ortaya koyar, tekilliklerden oluşan dünyayı sistemli bir hale getiririz. Renkler, sesler, ferdilikler çokluğundan tümel bir mana birliğine geçeriz. Varlık karşısında gerçekleştirdiğimiz rasyonel tavrın sonucunda ulaştığımız bir zihinsel seviyeyi de gösterir kavramlar. Kavramlar, tasvir için kullanılan dilden düşünmenin kaynağı olan dile geçişi sağlarlar. Öyleyse Türkçenin, kavramsal düşünme aşamasında bir dil olması ve kavram üretmesi, Türk Düşüncesi için temel bir zemin ve zorunluluktur. Bu zorunluluk, mana birliğini sağlayacak olan Türkçe ile hayata geçirilebilir.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 11.15-11.30