TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Z. Uğur YIKAN

Gazi Üniversitesi
Yeni Türk Edebiyatı Doktora Öğrencisi

Londra Enfield Belediyesi’nin “Key Stage 2 Scheme of Work For Turkish” Adlı Türkçe Öğretim Programı Üzerine Bir Değerlendirme

İngiltere’de yaşayan Türklerin uzun yıllar sonucu ve büyük gayretleriyle başlayan İngiliz okullarında Türkçe eğitimi başlangıçta burada yaşayan vatandaşlarımızın talepleri sonucu el yordamıyla ve ardından Türkiye ile KKTC’den gönderilen öğretmenlerin tecrübe ve birikimleriyle ilerlemiştir. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaya konulan “Uzaktaki Yakınlarımız” Projesi kapsamında hazırlanan müfredat ve ders kitapları ile bir sistem oluşturulmaya çalışılmış ancak pratikte bu müfredat ve ders kitaplarının İngiltere’de yaşayan Türk çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğu müşahede edilmiştir. Bu kapsamda İngiltere’de yaşayan Türklerin oluşturduğu konsorsiyumca ortaya konulmaya çalışılan müfredatın yanında yerel yönetimlerce de kendi bölgelerine münhasır olarak müfredat çalışmaları yapılmaktadır. Bu bağlamda Türklerin yoğun olarak yaşadığı Enfield Bölgesi’nde bazı okullarda Türkçe’nin temel modern dil olarak seçildiği ve uzun yıllar boyunca bu çalışmanın devam ettiği bilinmektedir. Bu doğrultuda İngiliz okullarında çift dilli öğretmenler ve yardımcı öğretmenler de İngiliz makamlarınca istihdam edilmektedir. Değerlendirdiğimiz KS2 Türkçe müfredatı da bu öğretmenler tarafından hazırlanmıştır. Bildiride, hazırlanan bu programın kazanımları Türkçe öğretimi kapsamında değerlendirilmiş, program hakkında ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmış, yeri geldikçe “Uzaktaki Yakınlarımız” projesi dahilinde hazırlanan müfredat ile karşılaştırmalar yapılmıştır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 11.45-12.00