TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. Zharkynbike Suleimenova

Kazak Devlet Kızlar Pedagojı Üniversitesi

TÜRK DİLLERİ TERİMLERİN ORTAKLIK SORUNU

Makale, terminolojistlerin eserlerini Türkçe dillerinde incelemekte ve terimleri Türkçe dillerde paylaşma konularını tartışmaktadır.

1991'de bağımsızlığını kazanan Türk devletleri arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel bağlar hızla gelişmeye başladı. Küreselleşme bağlamında, Türk dilleri terminolojisi üzerine yapılan çalışmalar, Türk devletleri ile kültürlerarası ve kültürlerarası ilişkileri etkilemek açısından büyük önem taşır. Türk dillerinin terimlerini incelemek, bunların sözel-anlamsal, sentetik ve analitik yollarını incelemek ve cildin sözdizim kompozisyonunu belirlemek (Türk, Latince, Yunanca, vs.) etimoloji, ortak Türkçe terminolojisi için önemlidir.

Kazak, Türk dilleri filolojik terimleri Türk olmayan, yani yabancı, Arapça-Farsça ve Batı dilleri de dâhil olmak üzere uluslararasıdır.

Dilbilim terminolojisi açısından, anadillerinde terimlerin tanımlanmasına ilişkin olarak, pek çok dil teriminde kullanılan terminoloji, birçok dilde anlaşılabilir; ancak Kazakça ve Türkçe dillerin terimleri aynı değildir. Böyle her iki dilde (aynı zamanda diğer Türk dillerinde) tanınan adın kademeli olarak oluşması halinde, özel koordinasyon odalarında kullanıldıysa, Türk terim fonunun gelişeceği anlamına gelir.

Türk halklarının dili, birbirlerinin manevi ve kültürel mirasını sergileyen dillerdir. Türk dünyasında ortak terimlerin yaratılması, çağdaş Türk medeniyetinin gelişimi, Türk ortak değerlerinin kuşaklara duyurulması - modern küreselleşmenin güncel meselesi.

Türk dillerinde karşılaştırmalı terimler sözlüğü oluşturmak modern bir gerekliliktir, küreselleşmenin bir gereğidir. Bu husus, Türk halklarının ruhani hayatında Türk dünyasının birliğini ve tekliğini sağlamada özel bir yere sahiptir, yani karşılaştırmalı kelime, Türk medeniyetinin tekliğinin korunmasına katkıda bulunan önemli bir olaydır.

Dil tarihsel bir fenomen olduğu için, gelişim tarihinde kurulan kanunlar, karşılaştırmalı dil araştırmasının ortaklığını ve özelliklerini ve aralarındaki sürekliliği belirleme fırsatını verir.

Anahtar Kelimeler:

Türk dilleri, ortaklık, terimler, küreselleşme.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 09.15-09.30