TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Zhazira Agabekova, Doç.Dr.

Nazarbayev Üniversitesi
Astana, Kazakistan

TÜRK DÜNYASININ ÇAĞDAŞ ADBİLİM ALANI

Dildeki adbilim alanı asırlarca mevcut olan bir alandır. Eski düşünürler özel ve toplu isimleri incelerken nesnenin şekli ve isminin ortak olması, gerçekle örtüşmesi için belirli kuralları ortaya koymuşlardır.

Türk isimleri dünya adbiliminde önemli role sahiptir.

W.Radloff, P.Melioranskiy gibi ünlü bilim insanları Türk özel isimlerini inceleyerek belirli gelenekleri oluşturmuşlardır. Bu konu üzerinde konuşurken Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lugat’it Türk isimli eserindeki Türk yer adları dünyanın diğer bölge isimlerinin bulunduğu haritayı da unutmamak gerekir.

Adbilim birimleri toplumun gelişmesi ile birlikte değişiklik ve yeniliklere açıktır. Bugünkü durumu da hem kalite hem de sayı bakımından değişmiştir. İsimlerin motivasyonu, isimlerin içeriği gibi durumlar çok yönlü araştırmayı gerektirmektedir. Özellikle mesken evler, inşaat yapıları, iş merkezleri ve kültür merkezlerinin isimleri adbilim araştırmalarına konu olamaz.

Bildiride Türk dünyasaında kullanılan isimler incelenerek isim veriliş sebepleri ve etkenleri belirtilecektir. Şu andaki isimlerin verilişindeki motivasyonların özellikleri gösterilecektir. Türk dili konuşan halklara ortak isimler toplanarak onların anlamsal, sesbilimsel durumları söz konusu olacaktır. Türk devletlerindeki adbilim belgelere temel teşkil eden etkenler belirlenmeye çalışılacaktır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 15.15-15.30