TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Zinaida E. KASKARAKOVA

Hakasskiy Nauçno-İssledovatel’skiy İnstitut Yazıka, Literatura i İstorii (HakNİİYALİ), Dil Bölümü

HAKAS TÜRKÇESİNDEKİ EŞ SESLİ KELİMELER ÜZERİNE

Dilde, aynı ses değerine sahip olsalar da anlam ve fonksiyon bakımından farklılık gösteren kelimeler eş sesli kelimeler olarak adlandırılmaktadır. Her dilde olduğu gibi Hakas Türkçesinde de pek çok eş sesli kelime bulunmaktadır. Bu zamana kadar Hakas Türkçesindeki eş sesli kelimeler üzerine özel bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmamızda, Hakas Türkçesindeki leksik, leksik-gramatikal, gramatikal ve sözdizimsel eş sesli kelimeler ortaya konmuştur. Leksik eş sesli kelimeler; bunlardan bazıları aynı konuşmanın içerisinde yer alır, yazılışları ve okunuşları aynıdır: aba I is. ayı – aba II is. dia. baba; or I f. kazmak – or II f. biçmek. Leksik-gramatikal eş sesli kelimeler; bunlardan bazıları aynı şekilde yazılıp okunurlar, ancak leksik ve gramatikal açıdan bu kelimelerin anlamları değişmektedir: nan I is .yan, taraf – nan II f. dönmek; ah I s. beyaz – ah II is. hedef. Gramatikal eş sesli kelimeler, gramatikal açıdan başka anlamlara sahip kelimelerdir: oy I is. ova, vadi – oy II f. oymak, çukur yapmak, bir şeyi delmek; tın I is. ruh – tın II f. nefes almak. Sözdizimsel eş sesli kelimeler ise bunların bazıları deyimsel ifadeler vasıtasıyla ortaya çıkmaktadır: tay I tay - tay II tay ağa 1. Dede (annenin babası); 2. Yaşlı akraba (anne tarafından); has I kaz – has II: has kün kapalı hava. Yaptığımız inceleme sonunda, Hakas Türkçesinde toplam 1600 eş sesli kelime tespit edilmiştir.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 16.30-16.45