TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Zulhumar Holmanova, Prof. Dr.

Ali Şir Nevaî adındaki
Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi,
Taşkent, ÖZBEKİSTAN

XV- XVI YÜZ YILLARDAKI TÜRK KELIMELERININ ANLAMLARI

Bu makalede XV- XVI yüz yıllardaki eserlerde, özellikle Babürnâme'de kullanılan Türk kelimelerinin anlamları, anlamların türleri hakkındakiilmî fikirler ifade edilmiştir.Makalede Türk kelimelerinin şekillenmesi, anlam değişimi, günümüzdeki Türk Dilleriyle ilişkisinden bahsedilir. Âlemin Türk kelimelerinde yansımış görüntüleri, dil ve kültür ilişkileri, millî değerler, halk dünyagörüşünün örnekleri incelenmiştir.Türk kelimeleri tahlil edilirken sosyal kalkınma, millî-kültürel gelişmenin dilde yansıması, dil birimlerinin iletişim, hissî etkileşim, toplama görevlerini yerine getirmesi hemde bilgi ve haber vermesi, fikrin gelişmesine hizmet etmesi, dilin görevsel dairesinin zamanın icabettiği derecede mükemmelleşmesi gibi konulara değinilmiştir.

ABSTRACT

In this article it is defined conclusions about Turkish lexemes, components of semes from the sources of XV-XVI centuries, for example, from “Baburname”. There are described forming of Turkish lexemes, changes of semantic structure and relations of other Turkish languages. There are also analyzed relations of language and culture, national value and world outlook of nation. There are illuminated social development with analyzing of Turkish lexemes besides communication, expressive effect and collecting: as sending message, to give information, to work for idea development.

Anahtar Kelimeler:

Türk kelimeleri, semantik, anlambilim, metafor, metonimik, sinekdoha, anlam daralması, anlam genişlemesi, genelleşme, başka anlama geçiş, arkaizm. Turkish lexemes, semantics, semasiology, lexeme, seme, metaphor, metonymy, synecdoche, semantic enlargement, semantic narrowness, archaism, historical word.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU). 15.45-16.00