TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR

Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

LÜBNAN TÜRKMEN TÜRKÜLERİNDE İNSAN

Öncü yerleşimleri dışında Anadolu ile eş zamanlı olarak toplu Türk iskân hareketinin görüldüğü Lübnan bu yönüyle Türk dilinin ve kültürünün tarihî yurtlarındandır. Günümüzde yaklaşık 56.500 kişinin yaşarttığı Türk kültür evreninin tarihi bakiyelerinden biri ve en köklü temsilcisi Lübnan Türkmenleridir. Makalede öncelikle Lübnan’daki öncü Türk yerleşimine değinilerek Türkmenlerin Lübnan’daki tarihsel varlığına dikkat çekilmiştir. Ardından Lübnan Türkmenlerinin tarihi süreç içerisindeki karakteristik kültür kodlarının damıtılmış özü olarak değerlendirilebilecek türkülerindeki insan kavramı toplumdilbilimin sınırları içerisinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. İnceleme ve değerlendirmeye tâbi tutulan Lübnan Türkmen Türkülerinin tamamı, 2013 ve 2014 yıllarında Lübnan’da Türkmen nüfusun yoğunlukla yaşadığı Akkar Bölgesi, Trablus Bölgesi, Beyrut Bölgesi ve Bekaa Vadisi içerisindeki Baalbek Bölgesi’nden doğrudan tarafımızca derlenmiştir. Toplumların ortak ve tarihî dil varlığı, bir anlamda onların dünyalarının özelliklerini sunan veri tabanı niteliğindedirler. Bu veri tabanları içerisinde Türk milleti için türkülerin başka hiçbir edebi türe benzemeyen eşsiz bir önemi vardır. Zira belirtilen edebi türe bizzat kendi adını veren tek millet de Türklerdir. Nitekim “şarkı, halk şarkısı, arya” benzeri adlandırımlarla karşılansa da Türkler dışında, bu edebi türünü kendi millet adları ile ilişkilendiren bir başka millete rastlayamıyoruz. Türkü teriminin kaynağı, Türk sözcüğüdür. Bildiride Lübnan’daki tarihî Türk varlığının temsilcisi olan Türkmenlerden derlenmiş Türkülerdeki insan kavramının özellikleri de bu bağlamda hayli önemlidir. Tarih, Türk Dili, sosyoloji, kültür bilimleri ve müzik benzeri bilim dalları ile kesişen alandaki çalışmanın bulguları dilbilimin toplumdilbilim ve anlambilim alt dalları bünyesinde değerlendirmeye tâbi tutulmuştur.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 14.15-14.30