TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN

Dokuz Eylül Üniversitesi
Buca Eğitim Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı ABD.

Türkçenin Tercüme Geleneği

Türkçe Dünyanın yaşayan en eski dilidir. Hacimli ve edebi malzemesi MS 8. Asra ait olan Köktürk abideleridir. Bu mezar taşlarında Türk tarihinin, dilinin ve edebiyatının çok değerli ürünleridir. Türklerin 8. Asırdan sonra eski Türk dininden vaz geçip Manihaizm ve Budizm gibi öğretileri benimsemeleri dolayısıyla Türk edebiyatlarında da muhteva olarak önemli bir değişiklik olmuştur. Eski Uygur Türklerinin kabul ettiği bu dini öğretilerin halk tarafından benimsenmesi için tercüme edilmiş olan pek çok kitap mevcuttur. Dönemin hatırı sayılır dillerinden tercümeler yapılmıştır. Bu öğretilerin felsefelerinin anlaşılması için yapılmış olan tercümelerde hem cümle kuruluşları hem de muhteva bakımından çok kuvvetli bir yapı mevcuttur. Bu bildiride Türkçenin tercüme eserleri üzerinde durulacak ve Türkçe hakkındaki bazı haksız hükümler değerlendirilecektir.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 11.00-11.15