TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Ariyajav BATCHULUUN

Öğr. Gör.; Moğolistan Milli Üniversitesi, Türkoloji Anabilim Dalı

MOĞOLİSTAN’DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Uzun bir geçmişe dayanan tarihî ve kültürel ilişkilere sahip iki ülke Moğolistan ile Türkiye Cumhuriyeti 1990’lı yıllardan itibaren diplomatik siyasi ilişkilerini güçlendirme sürecine girmiştir. Bununla birlikte iki ülke halklarının birbirine olan ilgisi yoğunlaşmış, Moğolistan’da Türkiye ile ilişkiler ve Türkçe öğrenmeye yönelik olumlu görüş çoğalmıştır. Günümüzde Moğolistan’da, Türkiye Cumhuriyetinde eğitim alarak vatanında meslek sahibi olan yüzü aşkın kişi olduğu kayıtlarda mevcuttur. Ayrıca ülkede herhangi bir şekilde Türkiye ile ilişki içerisinde olan gerek devlet destekli gerekse özel yapıda olan kurum, kuruluş, şirket, araştırma ve geliştirme merkezleri de bulunmaktadır. Sayısı günden güne artan bahse konu yapılar aynı zamanda Türkiye Türkçesi öğrenmeye yönelik talebi de artırmaktadır.

Moğolistan ve Türkiye arasında ikili ilişkiler bakımından eğitim sahasındaki en önemli gelişmelerden biri, 2000’li yılların başında Moğolistan Devlet Üniversitesi bünyesinde Türkoloji Bölümünün açılmış olmasıdır. Bu tarihten itibaren geçen on altı yıllık süre içerisinde Türkoloji sahasında gerçekleştirilen araştırmaların çoğu, 1950’lerde başlayan Eski Türk Dili konulu araştırmalar üzerine konumlandırılmıştır.

Ancak Türkoloji alanının diğer çalışma sahaları olan Türk Dilleri özellikle de Türkiye Türkçesi, diğer Türk lehçeleri ve bunların öğretimi üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Ancak, her iki ülke vatandaşlarının karşılıklı anlaşma ve iş birliği sahasında bir araya gelebilmesi hususunda dillerin öğretilmesi ve dil ilişkilerinin karşılaştırmalı araştırmalarla ortaya konulması oldukça önem taşımaktadır. Bu sebeple iki ülke araştırmacılarının ve akademisyenlerin dikkatini bu hususlara yönlendirmek ve bahse konu sahada yapılacak olan araştırmaları destelemek ve geliştirmek gerekmektedir.

Tüm bu bilgiler ışığında bu çalışmada Moğolistan’da Türkoloji sahasında özelikle Türkiye Türkçesi, Türk dilleri ve Türkçenin öğretimi üzerine yapılan çalışmalar dikkatlere sunulmuştur. Bu alanda mevcut durumun ortaya konulması bakımından önemli olacağı düşünülen araştırmanın bundan sonra yapılacak olan çalışmaları yönlendirici nitelikte olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Moğolistan’da Türkoloji, Türk dilleri, Türkiye Türkçesi üzerine yapılan çalışmalar

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 15.15-15.30