TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Artem S. KIZLASOV

Hakasskiy Nauçno-İssledovatel’skiy İnstitut Yazıka, Literatura i İstorii (HakNİİYALİ), Dil Bölümü

GÜNÜMÜZ HAKAS TÜRKÇESİ ÜZERİNE

Çalışmada günümüz Hakas Türkçesinin mevcut durumu değerlendirilecek, Hakas Türkçesinin tarihi ve oluşum safhaları hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra, Kızıl ve Kaç ağızları üzerinde durulacaktır. Diyalekt alanının Hakas edebî dilinin oluşumu üzerindeki etkisi incelenecektir. Kızıl ve Kaç ağzı konuşurlarının hangi sebeplerle dillerini kaybetmekte oldukları, diyalekt alanı içerisinde Hakas Türkçesinin işleyişi ile ilgili bazı meselelere değinildikten sonra, yapılan anket sonuçları analiz edilecektir. Çalışmanın devamında, Rusçanın Hakas Türkçesine olan etkisi, Rusça alıntı kelimelerin Hakas Türkçesinin söz varlığını nasıl etkilediği değerlendirilecektir. Başka dillerden alıntı kelimeler, yabancı bir kültürün Hakas Türkçesi üzerindeki etkisini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Hakas edebî dili, Hakas diyalekt alanı, anket, alıntı kelime, semantik

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (KAŞGARLI MAHMUT SALONU) . 16.45-17.00