TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Abdullah MERT

Arş. Gör., Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Konya

Eski Türkçede /a/ Sesi ile Başlayan Sözcükler Özelinde Eski Türkçe Söz Varlığının Türkiye Türkçesi Ağızlarında Görünümü

Oğuzlar, Türkçenin tespit edilen ilk yazılı metinleriden beri varlığını Türkçe kaynaklardan takip edebildiğimiz önemli bir Türk boyudur. Siyasi olarak güçlenmelerine paralel olarak 13. yüzyıldan itibaren kendi dillerini yazı dili olarak kullanmaya başlamışlardır. 13. yüzyıldan önceki metinlerde Oğuzca olarak kabul edilen kimi dil verileri araştırmacılar tarafından inceleme konusu yapılmıştır. Ancak Oğuzcanın daha dar manada Türkiye Türkçesi ve ağızlarının Eski Türkçe ile olan münasebeti söz varlığı açısından yeterince işlenmiş değildir. Türkiye Türkçesi ve ağızlarında ne kadar sözcüğün Eski Türkçe ile ortaklık arz ettiği, bu sözcüklerde ne tür değişmelerin vücuda geldiği, Türkiye Türkçesi yazı dili ile ağızlarının Eski Türkçe söz varlığını içerme anlamında ne tür farklılıklar barındırdığı gibi konular derinlemesine incelenmemiştir. Bu bildiride Eski Türkçe Söz varlığı ile Türkiye Türkçesi Ağızları /a/ sesiyle başlayan kelimeler özelinde mukayase edilecek, söz varlığındaki benzerlikler ve değişiklikler ortaya konulmaya çalışılacaktır. Eski Türkçe söz varlığı ile Türkiye Türkçesi yazı dilinde ortaklık arz eden sözcükler bu çalışmanın dışında tutulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Eski Türkçe, Türkiye Türkçesi ağızları, Söz varlığı

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 15.00-15.15