TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof.Dr.Ayşe İlker

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

BATI GRUBU TÜRK YAZI DİLLERİNİN BUGÜNKÜ DURUMU

Batı grubu Türk yazı dilleri içinde yer alan Azerbaycan, Türkmen ve Gagavuz Türkçesinin 1990’lı yıllardan itibaren imla, söz varlığı ve edebî olarak işlenme bakımından önemli gelişmeler kaydettiği bilinmektedir. Ancak, bütün olumluluklara rağmen, Latin alfabesine geçişteki aksamaların sürdüğü, lehçeler arasındaki edebî-kültürel ve sosyal aktarımların da istenilen seviyede olmadığı görülmektedir.

Bu noktadan hareket edilerek, her üç yazı dilinin imla, edebî ve kültürel alan etkililiği ve de karşılıklı dil-kültür ilişkilerinde bulundukları durum belirlenmeye çalışılacaktır. Bu sebeple Azerbaycan ve Türkmen Türkçesi konuşulan coğrafyada siyasi, kültürel ve sosyal kararların, dil ve edebiyatı etkileme ve planlama biçimine dönüşüp dönüşmediği belirlenmeye çalışılacak, bu ikisine göre daha farklı bir yerde duran Gagavuz Türkçesiyle ilgili gelişmeler aktarılacaktır. Bütün bunlardan sonra, Türkiye Türkçesinin, bu üç yazı diliyle ilişkisi edebî, kültürel, siyasi ve sosyal bakımdan “hedef-kaynak”, “kaynak-hedef” denklemiyle irdelenecektir.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 13.30-13.45