TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Abdullah ŞENGÜL

Prof. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

TÜRK EDEBİYATINDA TERİM SORUNU. “SENARYO-ROMAN” ÖRNEĞİ

Terminolojisini kuramayan hiçbir bilim, kendisini yenileyemez ve gelişemez. Bu yüzden güçlü devletler güçlü dillerin ortaya çıkardığı sosyal yapılardır. Türkçenin bilim dili olması yolunda aşması gereken en önemli sorunlarının başında terimler meselesi gelir. Hiç zaman kaybetmeden çağdaş bilim ve sanatın terminolojisini hazırlamak dilimizin öncelikleri arasında olmalıdır. Günümüzde edebiyat bilimi bu anlamda oldukça sıkıntılıdır. Bugün asgari müşterekleri oluşmuş bir edebiyat terimler lügatimiz yoktur. Olanlar da birbirinin tekrarı durumundadır.

Bu çalışma, bir terim üzerinden edebiyatımızın terimler noktasındaki sıkıntısını tartışmayı amaçlamaktadır. Günümüzde henüz terim olma özelliği kazanamamış birçok kavram bulunmaktadır. Bunlardan biri de “senaryo roman” terimidir. Tiyatro, roman ve senaryo türüyle birçok benzerliği olan “senaryo roman” terimi, romanın anlatma, tiyatronun gösterme avantajını kullanmak ister. Yine bu terimle karşılanan eserler ayrıca senaryonun filme çekilebilme tekniğini kullanır. Hem romanın hem de sahnenin öğelerini kullanan bu terim, edebiyatımızda tam kabul görmemiştir.

“Senaryo-roman” terimi henüz oturmadığı gibi, bu terimle karşılanmaya çalışılan eserleri yazanların ne şekilde isimlendirileceği de problemin bir başka ayağını oluşturmaktadır. Onlara romancı veya senarist diyemeyeceğimize göre hangi isimle karşılayacağımız konusu da “senaryo-roman” terimi gibi henüz tartışılmamıştır. Senarist, romancı, rejisör, dramaturg gibi terimlerin biri veya birkaçı bu terimi karşılayabilmek için kullanılabilir mi? Eğer “senaryo-roman” bir edebiyat terimi olduğunu kabul edersek bu eserleri yazana da bir isim bulmak gerekecektir. Biz tebliğ ile söz konusu terimi tartışmaya açacağız.

Anahtar Kelimeler:

Senaryo, tiyatro, roman, senaryo-roman, senarist, dramaturg.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU). 13.30-13.45