TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Bahadır GÜNEŞ

Doç. Dr. Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

GÜRCİSTAN’DA TÜRKLÜK VE KARAPAPAK / TEREKEME TÜRKÇESİ

Gürcistan Cumhuriyeti tarihî süreç içinde birçok Türk boyunun yerleşim alanlarından biri olmuştur. Söz konusu Türkler içinde Bun Türkleri, Hunlar, Proto Bulgarlar, Suvarlar / Sabirler, Peçenekler ve özellikle Kıpçak Türkleri sayılabilir. Gürcistan’ın Türk boyları için bir yaşam alanı, yurt olma özelliği günümüzde de devam etmektedir. Bugün ülke sınırları içinde Azerbaycan Türkleri, Karapapak / Terekeme Türkleri, Ahıska Türkleri, Tatar Türkleri varlıklarını devam ettirmektedirler. Gürcistan’da Türkler nüfusun %7’lik bölümünü oluşturmaktadır. Bu nüfus yapısı içinde sayıca en kalabalık topluluklardan biri Karapapak / Terekeme Türkleridir. Başlangıçta aynı boyun yerleşik ve göçer evli olmak üzere farklı yaşam biçimlerini benimseyenleri ayırmak için kullanılan “Karapapak” ve “Terekeme” adları, anılan Türk boyunun yerleşik yaşama geçişiyle Karapapak / Terekeme şeklinde birleşik olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada önce genel olarak Gürcistan coğrafyasında Türklüğün tarihî serüveni, özelde ise Karapapak / Terekeme Türklerinin bölgeye gelişleri, kadim Türk yurdu Borçalı ve çevresini yurt tutmaları hakkında bilgi verilecektir. Daha sonra Karapapak / Terekeme Türkçesinin genel özellikleri ana hatlarıyla ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Türklük, Gürcistan, Karapapak / Terekeme, Türkçe

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU) . 11.15-11.30