TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Berna KARAGÖZOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

JAMMU -KEŞMİR BÖLGESİ’NDE TÜRK KÜLTÜRÜ VE TÜRKÇENİN İZLERİ

Farsça Hindistan’da günümüze ulaşan milyonlarca el yazması ile şiirin, düz yazının, tarihi metinlerin ve pek çok alanda yazılmış bugüne kaynaklık yapan yapıtların tercih edilen dili olmuştur. Türk kökenli ve anadili Türkçe olan idarecilerin yönetiminde bulunan Hindistan, asırlarca resmi devlet dili olarak da Farsçayı kullanmıştır. Bu durum, İngilizlerin bölgede kolonilerini kurmalarına değin devam etmiştir. Ancak Babür Şah, Ali Şİr Nevaî, Hoca Kâlân, Kâmran Mirzâ, Süleyman Şah Mirza, İbrahim Mirzâ, Bayram Han ve oğlu Abdrurahim Han-ı Hanan, Mir Yunus Muhammed Han, Kelbi Ali Beg ve Hamedanlı Siyani gibi şairlerin yazdıkları eserlerinin dilinin Çağatay Türkçesi oluşu ve hanedanlık ailesinin kendi aralarında anadillerini kullanmaları sebebiyle Türkçe sözcükler, bu coğrafyada halkın günlük konuşma dilleri arasına girmiştir.

Hindistan’ın kuzeyinden güneyine doğusundan batısına gidildiğinde çoklu dillere sahip olan bu ülkenin konuşulan pek çok dilinde Türkçe sözcüklere rastlanıldığı görülmektedir. Özellikle Hindistan’ın kuzey kesiminde Türkçe sözcük varlığı ve hâlâ yaşayan Türk kültürünün izleri gözlemlenmektedir. Jammu-Keşmir eyaletine bağlı Gujjar kabilesi de bu izlerin yoğun barındırıldığı yerlerdendir. Himalaya bölgesinde yaşayan Gujjarlar için araştırmacılar, onların kökenlerinin Arap, Fars, Hint ve Çin olduğu yönünde görüşlerini oraya koymuşlardır. Ancak onların kültürel yaşam biçimlerinden ve dillerindeki mevcut Türkçe ve Farsça ile ortak sözcüklerin varlığından anlaşıldığı üzere bu kabilenin daha çok Göçerler olduğu fikri akıllara gelmektedir. Nitekim son yıllarda bölgede yaptığı araştırmasıyla ismini duyuran sosyolog Dr. Javeed Rahi de kabilenin kökeninin Türk ırkına dayandığı yönünde fikrini ortaya koymuştur.

Çalışmamızda daha önce yapılmamış olan araştırmacılara ışık tutacak nitelikte bölge halkının Türk kültürüne olan benzerlikler ve hâlen konuşulan bölge dilindeki Türkçe ve Türkçe-Farsça müşterek sözcükler ele alınacaktır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 16.30-16.45