TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Burcu YANIKLAR

Doktora öğrencisi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Istanbul.

KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ORTAK DİLE ETKİSİ VE AZERBAYCAN ÖRNEĞİ

Medya olarak da bilinen kitle iletişim araçları kültürün oluşmasında, aktarılmasında, kültürel varlıkların yansıtılmasında, toplumsallaşmada, kamuoyu oluşturmada önemli bir yere sahiptir. 20. yüzyıldan itibaren hızla hayatın içine giren radyo, televizyon gibi araçların her yere çok hızlı ve basit bir şekilde ulaşması insanlar ve kültürler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmaya başlamıştır. Küreselleşmenin temel ayağı olan kitle iletişim araçları hiç kuşkusuz dili de etkilemektedir. Türk dilinin çeşitli kollarını birbirine yaklaştırmada başat rol üstlenecek olan medya araçları, ortak dilin oluşumunu başlatmıştır.

Bu çalışmada teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişim gösteren kitle iletişim araçlarının Azerbaycan Türkçesi üzerindeki etkisi örnekler üzerinden incelenecek, Azerbaycan Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasındaki farklara değinilecek ve bugünkü durum ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Kitle iletişim araçları, Ortak dil

ABSTRACT

Mass communication, also known as media, has an important role on the formation of cultures, cultural transmission, the reflection of cultural assets, socialization and the formation of public opinion. From the 20th century, onwards, the rapidity and simplicity of tools such as radio and television, which quickly entered life, have begun to remove differences between people and cultures. Mass media, the foundation of globalization, undoubtedly affects language. Media tools, which will play a dominant role in familiarising the various branches of the Turkish language, have begun to forming the common tongue.

In this study, the effect of the mass media that develops dependig on the technological progress will be examined through examples and the differences between Azerbaijani Turkic and Turkish Turkic will be discussed and the present situation will be tried to be revealed.

Anahtar Kelimeler:

Mass media, Common tongue.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 10.15-10.30