TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Bilge BAĞCI AYRANCI, Salim Pilav

1. Yrd.Doç.Dr. , Bozok Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi A.B.D
2. Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi A.B.D.

Öğretmen Adaylarının Dil Becerilerine İlişkin Durumlarının Değerlendirilmesi

Dil becerileri okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri ile bu becerilerin içerisinde yer alan dil bilgisi kurallarına uyma becerilerini kapsar. Sosyal bir varlık olan insan hem özel hayatındaki iletişimlerinde hem de mesleki iletişimlerinde dili kullanma becerilerine muhtaçtır. Dil becerilerini kullanma düzeyi bireyin hem özel hayatındaki hem de mesleki hayatındaki başarı düzeyini belirler. Bu anlamda geleceği imar edecek olan öğretmen adaylarının dili kullanma becerilerinin tespiti önemlidir. Öğretmen adaylarının dili kullanma becerilerinin tespiti ve ortaya konulan sorunlara ilişkin öneriler gelecek çalışmalara ışık tutması bakımından önemlidir. Öğretmen adaylarının dil kullanma becerilerine dair durumlarını onlara eğitim öğretim veren ve eğitim alanında gerekli çalışmaları yapmış öğretim üyelerinden alınan görüşlerle değerlendirmek konuya güncel çözüm önerileri sunmak bakımından da önemlidir.

Araştırmada nitel araştırma yaklaşımına dayalı yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizi için içerik analizine gidilmiştir. Cohen, Manion ve Morrison (2007)’a göre içerik analizi, araştırma sonucu ortaya çıkan yazılı bilgilerin içindekilerin özetlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden gönüllü olanlar oluşturmaktadır. Katılımcılar cinsiyetine göre kodlamalar yapılmıştır. E1, E2, E3, E4, E5 kodları erkek katılımcıları, K1, K2, K3, K4, K5 kodları kadın katılımcıları belirtmektedir. Çalışma grubunun dışında tutulan beş öğretim üyesine “Eğitim Fakültesi öğrencilerinin dil becerilerini kullanma durumları hakkında neler düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen veriler ve çalışmanın konusu dikkate alınarak 5 soruluk görüşme soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan görüşme formu üç uzman görüşüne sunulmuştur. Elde edilen metin satır okuma tekniği ile okunarak kodlamalar yapılmıştır. Bu aşamadan sonra temalar oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Dil becerileri, Türkçe eğitimi, öğretmen.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 09.30-09.45