TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Dursun ÜNÜVAR

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Araştırma Görevlisi

BAŞKURT VE TATAR TÜRKÇELERİNDEKİ BİRLEŞİK (TİZME) FİİLLERİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KARŞILIKLARI

Bir veya birden çok ad ya da fiilimsi ile bir yardımcı fiilin birleşmesinden oluşan ve tek bir anlama sahip olan söz topluluklarına birleşik fiiller denir. Tatar ve Başkurt Türkçelerinde yazılmış olan metinlerde birleşik fiillerin sıklıkla kullanıldığı dikkati çeker. Tatar ve Başkurt Türkçelerindeki birleşik fiiller bazen birden çok anlamı da ifade edebilir. Bu birleşik fiillerin ifade ettikleri anlamlar, Türkiye Türkçesinde birleşik fiiller, fiiller, cümleye eklenen zarf ya da edat yardımıyla karşılanır. Bu sebeple, bu çalışmamızda ele aldığımız Tatar ve Başkurt Türkçesi metinlerindeki birleşik fiillerin Türkiye Türkçesindeki karşılıklarının örnekler üzerinden gösterilmesinin aktarma çalışmalarında karşılaşılan zorluklardan birinin aşılmasına yardımcı olacaktır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (AHMET BAYTURSUNOĞLU SALONU) . 15.00-15.15