TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Dinçer ATAY

Araştırma Görevlisi, Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kars,

YENİ TÜRKİYE’NİN TEMELLERİNİN ATILDIĞI DÖNEM OLARAK II. MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E TÜRK ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE KİMLİK KURUCU UNSUR OLARAK TÜRK DİLİ

Türklerin Anadolu’daki varlığı sistematik olarak siyasî varlık gösterdikleri 11. yüzyılın da öncesine dayanır. Bununla birlikte Anadolu toprakları Türklerin siyasî hâkimiyet kurdukları 13. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Batılılar tarafından Türkiye olarak adlandırılır. Osmanlı Devleti’nin siyasî mevcudiyeti ile bu durum daha da pekişir.

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine denk gelen II. Meşrutiyet devri, siyasî arayışların farklı fikri akımları odağında somutluk kazandığı bir dönemdir. Bu fikrî tartışmalar 20. Yüzyılın milliyetler yüzyılı olmasın bakımından millî bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile neticelenir. Bu bakımdan II. Meşrutiyet devri, yeni Türk devletinin kuruluşunda rol oynayan kurucu fikirlerin somutluk kazandığı bir devir olarak dikkatleri çeker.

Türk Edebiyatı tarihinde yadsınamaz bir yere sahip olan bu dönemde Türkçülük fikrî odağında kendini konumlayan Ömer Seyfettin ve arkadaşları Genç Kalemler dergisinde yayımladıkları “Yeni Lisan” makalesi ile Türk dili tarihinde ve Türk edebiyatı tarihinde yeni bir sayfa açarlar. “Yeni Lisan” makalesindeki teorik fikirleri edebî eserlerinde uygulama gayreti gösteren dönemin edipleri, aynı zamanda Yeni Türkiye’nin de fikrî temellerini atmış olur. Bu çalışmada II. Meşrutiyet Döneminde yayımlanan Türkçe öykülerde kimlik kurucu unsur olarak Türk dili ve Türk dilinin varlığı ortaya konacaktır. Bu dönemde öykü türünde eser veren yazarların ortaya koydukları öykü metinlerinde Türk diline yaklaşımları dikkatlere sunulacaktır. Ayrıca Türk dilinin dönemin öykülerindeki varlığı ile Yeni Türk Devleti’nin ilişkisi değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler:

Yeni Türkiye, II. Meşrutiyet, Cumhuriyet, “Yeni Lisan”, öykü.

Tarih/Yer:

13.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 14.45-15.00