TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Dr. Elçin İBRAHİMOV

Azerbaycan-Bakü
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, "Türkologiya" Dergisinin Yazı İşleri Müdürü

BİLİM DİLİ OLARAK TÜRKÇENİN GÜCÜ (Türkçenin Ortak konuşmak dili ve Dünya dili olma sorumlulukları)

Türkçe tarihen var olan bir ulusun milli değerlerini bünyesinde birleştiren bir dildir. Bu gün dünyada bilim dili olan bazı dillerin mevcut olmadığı bir dönemde Türkçe bilim dili olarak var olmuştur. Biz de bu çalışmamızda genel olarak Türkçenin bilim dili olma yolundaki bazı sorunları ve somut çözüm yollarını göstermeğe çalışacağız. Ayırca Türkçe için ve genel olarak dil ve bilim dili kavramlarının açıklanması yapılmış, bilim dilinin taşıması gereken özelliklere yer verilmiştir. Bu belirleyicilerden yola çıkarak Türkçenin bilim dili olma konusundaki yetkinliği tarihsel, kültürel ve yapısal özellikleri çerçevesinde belirtilmiştir. Sonrasında Türkçenin bu konuda yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine değinilmiştir.

Geçmişte çok değişik din ve kültürle yüz yüze gelen Türkler, yüzyıllar içerisinde bu kültür ve dinlerin etkisiyle alfabelerini de değiştirmişlerdir. Fakat şimdiki durumda bütün Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığına kavuşması onları geçmişteki bir çok sıkıntılardan kurtamıştır. Şimdi biz genc turkologlar da dahil olmakla hepimiz, tarihin belirli dönemlerinde kullanılmış Ortak konuşma dilini Türkün büyük coğrafiyasında yaymalıyız. Bu yolda doğru olan nedirse onu yapmalı ve kesinlikle doğru yoldan sapmamalıyız. Ortak Türkçe oluşturulması için günümüzdeki tüm sorunları gidermekle Ortak Türkçeye giden yolda Ortak Alfabeni oluşturmalıyız.

Bugün küreselleşen dünyada politik, ekonomik, medeni ilişkileri en üst düzeyde kurmak için Türk dilli halkarın ortak bir konuşma ve bilim diline ihtiyacı vardır. Bu tecrübe tarihen de mevcut olup. Zamanında Altay dağlarından Dunay nehirine kadar büyük coğrafyada yaşayan, bügün Orhun anıtlarının dili gibi kabul ettiğimiz tek edebi dili, ortak konuşma dilimiz olup. Bu anlaşma bize olanak sağlıyor ki bugün de türkçelerden birini ortak konuşma (iletişim) dili olarak kullanak ve dünyaya bilim dili olarak yayak. Bugün dünyada önder olan diller, Türkçenin var olduğu dönemde mevcut olmamıştırlar. Türkçeni bugün dünyaya bilim dili olarak yayılması hiçte büyük sorun değildir. Bunun için Türkiye Cumhuriyetinin konştuğu Türkçe günümüzde tüm Türk dünyası için bilim ve ortak iletişim dili gibi kullanmak mümkündür ve gereklidir.

Bunun için Türkiye Türkçesi, Türk Ulusunun büyük bir ilmi değeri olan Türkçeye sahib çıkmalıdır. Bunun da tek yolu bir an evvel kendi dahilindeki küçük sorunları hall etmelidir.

Anahtar Kelimeler:

Türkçe, türk kabileleri, bilim dili, ortak türkçe, dünya dili.

Tarih/Yer:

15.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 14.30-14.45