TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ, Yrd. Doç. Dr. Bora BAYRAM

1. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD
2. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ABD

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYLA MEDYADA KULLANILAN TÜRKÇENİN SORUNLARINA YÖNELİK ALGILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda giderek yaygınlaşan internet kullanımı içerisinde en büyük pay, sosyal medya olarak adlandırılan etkileşimli sanal sohbet platformlarına aittir. Fikir üretme, duygu paylaşma ve kamuoyu oluşturma gibi işlevlere sahip olan sosyal medya, yeni bir iletişim dilini de beraberinde getirmiştir. Zamanının büyük çoğunluğunu sosyal medya ortamlarında geçiren kullanıcılar, ölçünlü dilden çoğunlukla sapma gösteren bir dil üreterek bu dili günlük/resmî ortamlarda da kullanmayı sürdürmektedirler. Değişim olgusuyla da açıklanabilen bu durum, genellikle Türkçenin sanal ortamda bozulmuş ve yozlaşmış bir görünüm arz ettiğini göstermektedir. Bu sorunun çözülmesinde ölçünlü dili ilköğretimden beri kazandırmayı amaçlayan temel eğitim kurumlarına ve öğretmenlere büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu açıdan özellikle dilin doğru, güzel ve etkili kullanımını öğretmeyi ve öğrencilere dil sevgisi, bilinci ve hassasiyeti kazandırmayı amaçlayan Türkçe öğretmenlerinin dil bilincine sahip olmaları önem arz etmektedir. Çalışma doküman incelemesine dayalı nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Rize ve Bayburt illerindeki iki devlet üniversitesinde Türkçe Eğitimi Anabilim dalının 1. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 180 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde kolay ulaşılabilir (convenient) durum örneklemesi ve ölçüt örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Buna göre katılımcıların 1. ve 4. sınıflardan seçilmesinin nedeni öğrenim gördükleri süreç içerisinde Türkçeye yönelik farkındalıklarında bir değişiklik olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarına yarı yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmıştır. Literatür taranarak belirlenen ve uzman görüşü alınarak son şekli verilen formda öğretmen adaylarından sosyal medyada Türkçenin kullanımına ilişkin tespit ettikleri sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini yazmaları istenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi ve betimsel analiz kullanılacaktır. Verilerin analizi tamamlandığında bulgular sayısallaştırılarak tablolar hâlinde sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Türkçe, sosyal medya, dil bilinci, Türkçe öğretmeni adayı.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (ALİ ŞİR NEVAİ SALONU) . 16.30-16.45