TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Prof.Dr.Ertuğrul YAMAN

TÜRKİYE’NİN ANA EKSENİ VE DİL BİRLİĞİ (ÖZET)

Türkiye’nin Ekseni

Türkler, tarihsel dönemler itibariyle çok geniş alanlara yayılmış olsalar da bütün kültürel köklerimiz, tarihi maceramız ve manevi damarlarımız kaynaklıdır. Bu durum, bilimsel ve sosyolojik bir gerçektir. Köklerimiz, Türkistan toprağındadır. Asli değerlerimiz, şahsiyetlerimiz, manevi kaynaklarımız, gelenek ve göreneklerimiz, hayat tarzımız kısacası her şeyimiz Türkistan kaynaklıdır. Dolayısıyla ana eksenimiz de orasıdır.

Dil Birliği

Türkçe, bu ana eksenin en önemli birleştirici ögesidir. Bunca geniş alanlara yayılan dilimiz yine de birliği sağlamada en güçlü ortak değerdir. Soydaşlarımız arasında birliği sağlamanın en başta gelen yolu dil birliği konusunda daha stratejik düşünceler üretmek ve bu yolda yeni planlamalar yapmaktır. Bu amaçla Türk kültürünün öngördüğü değer ve davranışları esas alarak Modern Dünya’nın metotlarıyla bir dil politikası oluşturmak durumundayız.

Dil Politikaları ve Dil Planlaması Stratejileri

Türkiye’nin dil birliği konusuna bir devlet politikası ciddiyetinde sahiplenmesi ve öncülük etmesi günümüz şartlarında artık bir zarurettir. Öncelikle, “ortak bir iletişim Türkçesi ideali” oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. Türkiye’nin kendi içinde bu alanda çalışan kurumlarla iş be güç birliği oluşturması; Türk kültürü coğrafyasına yönelik projeler üretmesi gerekir. Bu tür politika, planlama ve projelerin ilişkisi bulunan diğer devlet ve topluluklarla istişare edilerek hazırlanması ve uygulamaya konması daha akılcıdır. Bu bağlamda özel bir strateji olarak Yurtdışı Türkler, Kardeş ve Akraba Topluluklar arasında sanat, spor, turizm, ekonomi, kültür ve eğitim gibi alanlardaki iş birliği ve güç birliğini arttırmak gerekir. Nitekim doğal ilişkilerden kaynaklanacak doğal iletişim ihtiyaçları, ortak iletişim Türkçesine olan ilgiyi de arttıracaktır.

Türk dünyasında dil birliğinin sağlanmasında, en önemli öncelik alfabe birliğinin oluşturulmasıdır. Bu hususta büyük adımlar atılmıştır. Bu bakımdan alfabe ile ilgili çalışmaların tekrar gözden geçirilmesi ve özellikle desteklenmesinde büyük yarar vardır. Uzun vadede, “ortak iletişim Türkçesi” çalışmalarını yürütmek üzere, özel bir uzmanlık komisyonu oluşturulmalıdır.

Türk kültürü coğrafyası için ideal ortak iletişim dili, günümüz şartlarında Türkiye Türkçesi olmalıdır. Bütün Türkler, bir yandan kendi lehçelerini kullanmaya ve karşılıklı olarak bu lehçeleri öğrenmeye, araştırmaya devam ederlerken öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ortak iletişim Türkçesi olarak Türkiye Türkçesi bütün kültür coğrafyamızda profesyonel yöntemlerle öğretilmelidir. Bu durumun idealden hayata taşınması, Türkiye ve Türk kültür coğrafyasında yaşayan herkes için yararlı sonuçlar doğuracağı gibi bölgesel ve küresel barış ve huzura da katkılar sağlayacaktır.

Küresel güçler karşısındaki en önemli savunma ve hatta karşı atak kalemiz Türkçedir. Türkçe, Türk milletinin varlık-yokluk meselesidir. Nitekim, Türkçenin kolları ya yeniden birleşip gerçek gücüne kavuşacak ya da küresel diller karşısında tek tek yok olacaktır.

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (GASPIRALI İSMAİL SALONU) . 16.00-16.15