TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER KURULTAYI

Hakkında Program Bildiri ÖzetleriSonuç Bildirisi Arama Albüm Destekleyenler İletişim

Bildiriyi Sunan
veyaöncekisonraki

Abdulkadir İNALTEKİN

DÜNYA DİLLERİ İÇİNDE TÜRKÇE VE 21. YÜZYILDA AVRUPA’YA ETKİLERİ

Dünyada konuşulan yaklaşık 7 dilin çoğu merkezi dillerin lehçe kollarından ve mahalli dillerden oluşmaktadır. Dilin büyüklüğü dünya üzerinde ne kadar yaygın olduğu ile değil, ne kadar kadim ve zengin kültürü temsil ettiği ile önem kazanır. Son verilere göre dünya nüfusunun 7.6 milyar olduğu belirtilmektedir. Günümüzde “dünya dili” olarak en yaygın kullanıldığı kabul edilen ABD ve BBK İngilizcesi, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Portekizce dünya nüfusu içinde %18,34 oranına tekabül etmektedir. Söz konusu dillerin dünya nüfusu içindeki dağılımı 1/5’in altındadır. Büyük güçler olarak gördüğümüz bu ülkelerin dünya üzerindeki dil ve kültür etkisinin olandan yüksek hissedilmesi sömürge dönemindeki kolonileşme ile doğrudan alakalıdır. 21. Yüzyılın koşulları içinde giderek yaygınlaşan Doğu kültürünün etkileri bölgesellikten küreselliğe doğru ivme kazanmıştır. Kökleri kadim medeniyet birikimine bağlı olan Doğu kültürünü temsil eden Arapça, dünyada en yaygın kullanılan on dil içinde İngilizceden sonra ikinci sırada etkisini sürdürmektedir. Dünyada en yaygın konuşulan yirmi dil arasında Türkçe 17. sırada gösterilmiş olsa da, dünyada yaklaşık 300 milyon akraba topluluk içinde konuşulduğu düşünüldüğünde bu rakam, dünya nüfusu içinde konuşulan Almanca, Fransızca, Portekizce ve Rusçadan daha yüksektir. 14. Yüzyılın ikinci yarısında Balkanların fethi ile Avrupa’ya yerleşen Türkler 650 yılı aşkın süredir Avrupa’da ev sahibidir. Başka bir ifadeyle günümüzde Avrupa’da yaşayan 15 milyon Müslüman Balkanların fethinden beri Avrupalıdır. Türkler, 31 Ekim 1961 tarihinde misafir işçi olarak yerleştiği Avrupa ülkelerinde siyaset, idari alan, eğitim, bilim, ticaret, teknoloji, sağlık, turizm, sanat, spor gibi toplumun hemen her alanında yaşadıkları ülkelerin önemli parçası haline gelmiştir. Bu oluşuma bağlı olarak giderek önem kazanan Türkçe ve Türk kültürü, 21. Yüzyıl içinde en yaygın kullanılan dil olarak Avrupa’nın sosyal ve kültürel hayatında etkili olacaktır.

Bu çalışmamızda, Türkçenin dünya dilleri içindeki yerini ve hızla küreselleşen dünyada Türkçenin 21. Yüzyılda Avrupa kültürüne etkileri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Avrupalı Türkler, Avrupa’da Türkçe, Dünya Dilleri, Dil ve Kültür

Tarih/Yer:

14.11.2017.  (BAHTİYAR VAHABZADE SALONU) . 10.00-10.15